34.8 C
București
20 iunie, 2024

Ce este alocația complementară și cine beneficiază. Suma pleacă de la 50 de lei și se poate majora substanțial

Puțini sunt românii care știu ce este alocația complementară și cine poate beneficia de ea, în ciuda faptului că sunt din ce în ce mai mulți se încadrează.

Sursa foto: Getty Images

Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin destinată familiilor, inclusiv celor monoparentale, cu venituri reduse, care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Cuantumul lunar al alocației este stabilit în funcție de indicatorului social de referință (ISR), care se va majora, începând din martie, cu aproape 14%, ceea ce va duce automat și la creșterea alocației pentru susținerea familiei.

Beneficiază de alocația familială complementară familiile formate din soț, soție și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună și care realizează venituri nete pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie.

Condiții (Stabilirea drepturilor)

în termen de 15 zile primarul dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situației de fapt;

în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul emite dispoziția de aprobare/respingere pe care o comunică atât solicitantului alocației, cât și direcției pentru dialog, familie și solidaritate socială.

Dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, dreptul la alocația familiala complementară se stabilește prin dispoziția scrisă a primarului, iar dreptul se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Cuantumul alocației familiale complementare, prevazut la art. 3 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, modificata prin Legea nr. 236/2008, este de:

50 de lei pentru familia cu un copil;

60 de lei pentru familia cu 2 copii;

65 de lei pentru familia cu 3 copii;

70 de lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii.

Pentru familiile beneficiare de ajutor social in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul alocației familiale complementare se majorează cu 25%.

Modalități de obținere

Directorul executiv al direcției de muncă și protecție socială emite, pe baza documentelor transmise de primari, decizia de plată a drepturilor cu titlul de alocație familială complementară.

Plata alocației se realizează, după caz, pe bază de mandat poștal sau în cont curent personal.

Obligațiile beneficiarilor

În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocației familiale complementare are obligația ca, în termen de maximum 5 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite. Titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoțită de acte doveditoare privind modificările intervenite.

Modificarea cuantumului se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Pentru copiii de vârstă școlară familiile beneficiare de alocație au obligația să prezinte primarului, din 3 în 3 luni, dovada frecventării cursurilor.

Documente necesare

a. cerere tip întocmită de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primăria localității sau, după caz, a sectorului municipiului București, în a cărei raza teritorială familia își are domiciliul ori reședința.

În cazul familiei fără domiciliu sau reședința, cererea se înregistrează la primăria localității in a cărei raza teritoriala aceasta trăiește.

Formularul de cerere este prevazut in anexa nr.1 la Hotărârea nr.1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a O.U.G. nr.105/2003.

b. acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia:

acte doveditoare privind veniturile familiei;

livretul de familie completat la zi, iar in cazul in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civilă are obligația de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitării alocației;

hotărârea judecătoreasca prin care soțul /soția este declarat/declarata dispărut/dispărută (după caz) ;

hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsă privativa de libertate si nu participa la întreținerea familiei (după caz);

dispoziția primarului privind instituirea tutelei.

certificatul de încadrare într-un grad de handicap prezentat de familiile care au in întreținere copii cu handicap de vârstă școlară si care nu frecventează școala.

Suspendarea dreptului

neprezentarea adeverinței privind frecventarea cursurilor la termenele stabilite

pe perioada încredințării copilului unei instituții de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist

prezentarea de către titular, in termen de trei 3 luni de la data suspendării plății alocației, a dovezilor privind îndeplinirea pe perioada suspendării a condițiilor prevazute atrage reluarea plătii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendării.

Încetarea dreptului

în luna următoare celei în care se constată următoarele situații:

beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevazute de ordonanță

plata a fost suspendată și în termen de 3 luni de la suspendare nu a mai fost adusă dovada frecventării școlii.

Sursa: https://www.antena3.ro/economic/alocatia-complementara-ce-este-cine-beneficiaza-671400.html

Ultimă oră

Același autor